ANESTEZİYOLOJİ  ANABİLİM DALI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA Hakkında EĞİTİM ARAŞTIRMA Hastalar İçin Web Bağlantıları İLETİŞİM GİRİŞ
English
190. yıl


Dr.Miray KILIÇ  20.01.2012


Abdominal Histerektomilerde Postoperatif Analjezide Subfasyal ve Epidural  

   Kateterlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması


Tez Yönetici:   Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN   Dr.Erman ALTUNTAŞ  03.02.2012


Sıvı Yöntemi ve Hipoterminin Peroperatif Metabolik Asidoz Üzerine Etkileri Araştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.L.TelciDr.Aynura TUNALI  ( Ainura AİDARBEK KYZY) 27.03.2012


“Lomber Disk Cerrahisi Sırasında Pron Pozisyon ile Cerrahi Kanamaya  

    Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Selçuk DAŞCİ 13.04.2012


“Karaciğer Yetmezliklerinde Uygulanan Medikal Tedavileri ile Extracorporoel Karaciğer    

  Destek Sistemlerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr. Ceren KAMAR  18.04.2012


“Farklı Yoğun Bakım Hasta Gruplarında Böbrek Yetmezliği Gelişme Olasılığının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.İ.Özkan AKINCI

 


Dr.Bünyamin KARASU 19.04.2012


“Ortopedik Karaciğer Transplantasyonunda İntraoperatif  Hemodinamik Takipte “Pulse Konturu” Analizinin Yeri”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Erhan GÖKÇEK 20.04.2012


“ Farklı İnhalasyon Ajanlarının İntrakraniyal Kitle Cerrahisi Sonrası Erkan Derlenme ve Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.İ.Özkan AKINCI

Dr. Umut ACAR  30.04.2012


“ Şişman Kadın Hastalarda Gerçek Beden Ağırlığına Göre ve İdeal Beden Ağırlığına göre Uygulanan Atraküryumun Farmakodinamik Etkileri”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Cemil KANBEROĞLU 14.06.2012


“Spinal Anestezi Alacak  Gebelerde  Preoperatif ve Peroperatif  Preoksijenizasyon Çalışması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Duran ÖZDEMİR 31.05.2012


Yoğun Bakımda Yatan  Hasta Yakınlarının Memnuniyeti


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Lütfi TELCİDr.Eyüp Sabri AKAGÜNDÜZ 15.06.2012


“Hastaların anestezist, anestezi uygulamaları ve yapılacak cerrahi operasyon hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: DoçTülay ÖZKAN SEYHANDr.Hüseyin Numan.ÇOBAN 22.06.2012


“İstanbul Tıp Fakültesinde Gerçekleştirilen Hastane içi Hasta Transportlarının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.L.TelciDr.Pınar KURNAZ 28.06.2012


“Koroner Baypas Cerrahisinde Sıkı ve Liberal Glukoz Kontrolünün Postoperatif Kognitif  Fonksiyon  Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Gökalp GÜNDOĞDU  29.06.2012


“ Elektif Sezeryan Operasyonlarında Farkındalık ve Örtük Bellk Oluşumu ”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Sebiha GEZGİNER  07.06.2012


“İntraperitoneal Analjezi Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Karşılaştırılması”

Tez Yöneticisi: Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRU


Dr.İpek (KOKULU) BATMAN 24.08.2012


“Laparaskopik kolesistektomilerde ultrasonografi eşliğinde preemptif uygulanan transversus abdominis plane (TAP) bloğunun perioperatif dönemde opioid  ihtiyacına etkisi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr. Zafer GÖKKAYA 28.09.2012


“ Ortopedik Pediatrik Karaciğer Transplantasyonunda İntraoperatif Hemodinamik Takipte Puls Konturu  Analizinin Yeri”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Ömür GÜLER   05.03.2013


“Selim  ve Malign  Tiroid  Hastalıklarında Tiroidektomi Öncesi Anksiyetenin değerlendirilmesi: STAI-State,APAIS ve  Smiley VAS Skorlarının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Gülay KIR 06.03.2013


Kalça Kırığı Hastalarında Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.Ayhan KAYDU 15.03.2014


“Yoğun Bakım Ünitesindeki Mekanik Vrmtilasyon Desteği  Alan Hastalarda  Arterial Oksijen Basıncı ile Mortalite Arasındaki İlişki”Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Elif (MARANGOZ) ÖZKİLİTÇİ  09.05.2013


“Siyatik Sinir Bloğu Yapılan Sıçanlarda Magnezyumun Lokal Anestezikler Üzerine Etkisi”


Tez Yöneticisi: Y.Doç.Dr.Süleyman A.KÜÇÜKAYDr.Serkan ÜNSAL 15.05.2014


“Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Uygulanan Kontrollü Hipotansiyonun Serebral Oksijenasyona Etkisi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr. Emil GASİMOV 16.08.2014


“Yoğun Bakım ve Major Cerrahi Hastalarında Transfüzyona Bağlı Kan Gazı Değişiklikleri”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr. Saadet İpek EDİPOĞLU 27.08.2014


  “İstanbul Tıp Fakültesinde Gerçekleştirilen Hastane İçi Kardiyopulmoner Resüsitasyonların  Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.Güray DEDEBEK  09.02.2014


“Aksiller Yaklaşımla Yapılan Brakial  Pleksus Blokajında Sinir Stimulatör Yöntemi İle USG Eşliğinde Uygulanan Sinir Stimulatör Yönteminin Karşılaştırılması ”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr.Fatma DEMİRCAN  22.10.2014


“Histerektomi vakalarında preoperatif anksiyetenin postoperatif ajitasyon ve ilk analjezik tüketimine etkisi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Tuğçe (KUŞKU) YENİOCAK    28.02.2014


“2004- 2012 Yılları Arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde Septik Şokta Kortikoseroit Tedavisinin Deliryum Gelişimine Etkisi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Elif CAYMAZ 06.03.2014


“Laparoskopik Kolon Cerrahisi Vakalarında Obez ve Non Obez Hastalarda Hiperkoagülabilite

  Durumunu Belirlemede Rotasyonel Tromboelastografinin Rölü”


Tez Yöneticisi: Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRUDr.Semra KÜÇÜKGÖNCÜ  07.03.2014


“ Geniş Akciğer Rezeksiyonlarında Sıvı Yönetiminde Kristalloid ve Kollod  Solüsyonların   

   Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Mert ŞENTÜRK

Dr.Elif (ÇIRAKOĞLU) MARAZGOZ  10.,03.2014


“Major Abdominopelvik Cerrahide Hemodinamik İzlen: Standart ve Hedefe Yönelik Tekniklerin Hasta Prognozuna Etkisi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr. Ebru EMRE DEMİREL  11.03.2014


“Laparoskopik abdominal Cerrahi operasyonlarında TIVA ve inhalasyon anestezisinin hafıza üzerine  etkilerinin karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Zerrin SUNGUR ÜLKEDr.İpek KUSEYRİOĞLU  30.04.2014


“ Tek Akciğer Anestezisinde Torakal Epidural Analjezinin Sitokin Yanıtı Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi: Prof. Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.İşbara Alp ENİŞTE 07.05.2014


“Anestezi Yönteminin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Ngal ve Kreatinin Düzeyi ile Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr. Volkan ANAKLI  08.05.2014


“Yoğun Bakımda Akut Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Sıvı+Diüretik Tedavisinin Kreatinin Düzeyine Etkisi araştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr. Burcu (MERT) BAŞARAN 09.05.2014


“ Elektif Sezeryan Operasyonu Sonrası Gelişen Kronik Ağrının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Cenk ŞAHAN  12.05.2014


 “İleri yaş hastalarda koroner baypas cerrahisi esnasındaki serebral oksijen değişikliklerinin postoperatif kognitif disfonksiyona etkilerinin araştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Zerrin SUNGUR ÜLKE


Dr.Sünkar KAYA  13.05.2014


  “Ameliyathane Dışı Endovasküler Girişimlerde Anestezi Yönetimi ve Klinik Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Zerrin SUNGUER ÜLKEDr.İlahe EYVAZOVA   12.09.2014


“Transversus Abdominis Planı ve Pektus Kılıfı Bloğunda Deneyimin Ponksiyon Başarısına Etkisinin Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Gül YÜKSEL           08.09.2014


“Üst Ekstremite Bloklarında Görülen Komplikasyonlar”


Tez Yöneticisi: Yard.Doç.Dr.Süleyman Arif KÜÇÜKAYDr.Filiz TÜZÜNER             16.09.2014


“Alt Ekstremite Cerrahisinde Ultrasonografi Eşliğinde Kombine Femoral Siyatik Bolk Uygulamalarımız”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.A.Kemalettin KOLTKADr.Mesut YORNUK  14.10.2014


“Elektif Minimal İnvaziv Akciğer Rezeksiyonlarında Kronik Ağrının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Irmak Fatoş (AYDIN) KORKMAZ    12.11.2014“Yoğun Bakımda Non Verbal Ağrı Skalası ile Davranış Ağrı Skalasının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Gül KÖKNEL TALUDr.Gülin HAROĞLU ORÇUN        13.11.2014


Distal Üst Ekstremite Operasyonlarına Uygulanan Rejyonel İntravenöz Anestezide Lidokain ile Lidokain+ Magnezyun Kombinasyonunun Karşılaştırılması”Tez Yöneticisi: Yard.Doç.Dr.Süleyman A. KÜÇÜKAY

Dr.Nur CANBOLAT               05.02.2015


“ Alt Ekstremite Artroplastilerinde Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Postoperatif Ağrı Arasındaki İlişki”


Tez Yöneticisi: Yard.Doç.Dr.Süleyman A. KÜÇÜKAYDr.Aslıhan TUĞ       31.03.2015     (Algoloji Yandal)Dr.Pelin AĞIRGÖL               04.06.2015Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenlerinin Tanısında MiniBAL yöntemi ile Bronkoskopinin Karşılaştırılması


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Ebru ONUK               26.06.2015“Pediatrik Olgularda Klasik Formüllerle Hesaplanan Endotrakeal  Tüp Çapı ve Derinliğinin Türk Populasyona Uygunluğu ”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr.İzzet Deniz AYTAN               13.08.2015Yoğun Bakım Servisinde, Non-invazif Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Retrospektif Olarak DeğerlendirilmesiTez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Ararso Kedir JİMA               29.09.2015Nörocerrahi Hastalarında Postoperatif sodyum  denge bozukluğunun  görülme  sıklığıTez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Işıl KESİMCİ                      10.12.2015


“Timektomim Uygulanan Miyasteni Gravisli Pediartik Olgularda Akciğer İzolasyon Yöntemleri ve Postoperatif Analjezi Seçenekleri”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Zerrin SUNGUR
Dr.Muhammed Erdem BAYAZIT      11.01.2016


“Turp Operasyonlarında  Monopolar  ve Bipolar Yöntemin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr.Emine ÖZKAN ( YİTGİN )    26.02.2016


“Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Bulantı Kusma Nedeniyle Kullandığımız Ondansetronun Titreme  ve Hemodinami Üzerine Etkisi Üzerine Etkisi


Tez Yöneticisi:Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRUDr.Esra SAKA   10.03.2016


Alt Extremite Amputasyonu Sonrası Kronik  Ağrı İndidansı ve Perioperatif  Analjezi Yöntemler ile İlişkisi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Zerrin SUNGURDr. Ezgi CEMALLER      10.05.2016


Gebelerde intratekal morfinin hiperbarik ve izobarik bupivakain ile yapılan spinal anestezi üzerine etkisi”,


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Mukadder ORHAN SUNGURDr. Halil ÇETİNGÖK      17.05.2016Dr. Murathan YAZICI     12.07.2016


Koroner stentli hastalarda kalp dışı cerrahide perioperatif kanama stent ettik trombozu riskinin değerlendirilmesi” 


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr. Nihan YAMAN           06.09.2016


Anevrizmal subaraknoid kanama geçiren hastalarda Tedavi süresince Gelişen Hemodinamik değişiklerin kliniğe etkilerinin araştırılması: prospektif gözlemsel çalışma “


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCIDr. Emine UZUNDERE     19.09.2016


Univent bloker ile akciğer izolasyonunun Süre A.Ş. niteliğinin değerlendirilmesi “


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Kemalettin KOLTKADr. Semiha EREN              20.09.2016


Meme kanseri hastalarında mastektomi sonrası kronik ağrı insidansı ve hayat kalitesi üzerine etkileri  “


Tez Yöneticisi:Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRUDr. Aylin TETİK               28.09.2016


“İntrakranyal tümor cerrahisi sırasında kafa içi basıncını düşürmek için kullanılan farklı   hipertonik sıvıların etkinliğinin değerlendirilmesi prospektif randomize tek kör çalışma”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Gamze TANIRGAN ÇABAKLI           06.12.2016


“Subaraknoid Kanama Geçiren Hastalarda Uzun Dönemde Nörokognitif Fonksiyonların Araştırılması : Prospektif Gözlemsel Çalışma”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.i.Özkan AKINCIDr.Ayşe Gülşah ATASEVER   22.12.2016


“Anesteziyoloji  ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hastaların Gastrointestinal Sistem (GİS) Disfonksiyonunun Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Bilge ŞENCAN     18.01.2017


“%20 Mannitol ve % 3 NACL Sıvılarının Koagülasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin in Vitro Ortamda Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Şükrü ONBAŞI    08.02.2017


“Diabetik Olan ve Olmayan Hastalarda Ultrason ve Nörostimülatör Eşliğinde Uygulanan Aksiller Brakial Pleksus Blok Sonuçlarının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRUL