ANESTEZİYOLOJİ ve  REANİMASYON ANABİLİM DALI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA Hakkında EĞİTİM ARAŞTIRMA Hastalar İçin Web Bağlantıları İLETİŞİM
English


Dr. Levent Gündost  10.5.2019


“Laporoskopik kolesistektomilerde paravertebral blok ve intravenöz analjezik yönetiminin postoperatif ağrı ve opioid tüketimine etkileri.

Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Kemalettin Koltka 

Dr.Yeşer DORMAN    12.04.2019


“Prone Pozisyonunda Spinal Cerrahi Geçiren Obez Hastalarda Sıvı Açığını Takiben Yapılan Sıvı Yüklemesinin Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN


.

Dr.Parisa Sadat HOSSEİNİ    10.04.2019


“Osteogenesis imperfekta hastalarında morbiditeye etki eden faktörler”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Mehmet İlke BÜGET


Dr.Ezgi KAYIKÇI   15.01.2019


Laparoskopik ve Açık Nefroktomilerde İntraabdominal Basınç ve Pozisyon Değişikerinin Optik Sinir Kılıf Çapı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”

 


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRUL

Dr.Eda Nevra CANDAŞ  14.11.2018


“ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Görevli Araştırma Göravlisi ve Uzman Hekimlerinde Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Verilerle İncelenmesi”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Zerrin SUNGURDr.Hacer POLAT  23.10.2018


“ Pediatrik Hastalarda Alt Batın Cerrahisinde Bilateral Transversus Abdominis Plan Bloğu ve Kaudal Bloğun Postoperatif Analjezi Etkilerinin Prospektif, Rendomize  karşılaştırılması”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr.Bilge Özge KILIÇ   08.05.2018


“Geriatrik Hastalarda Farklı Gaz Akımları ile Uygulanan Anestezi Yönetiminin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRUL
Dr.Sercan BAŞBÖYÜK  16.05.2018


“ Yoğun Bakım Hastalarında Deliryum Tedavisinde Kullanılan Ajanların Etkinliğine Retrospektif Bakış”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN
Dr.Burcu BİTİR ÖNER  20.06.2018


“ Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası hastaların uzun dönem kognitif fonksiyonları ve yaşam kalitesinin volumetrik beyin hacimleri ile korelasyonunu: Prospektif Gözlemsel Çalışma”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.İ.Özkan AKINCI
Dr. Fatih Mehmet SÜRMEN   17.07.2018


“İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde Anestezi Hekiminin Eşlik Ettiği Hastane İçi Erişkin Hasta Transportlarının Değerlendirilmesi”Tez Yöneticisi: Doç.Dr.A.Kemalettin KOLTKA
Dr.Hacer Gizem GÜLİTER  18.07.2018


“ Transversus abdominalis plan (TAP) bloğunda öğrenme eğrisinin saptanması”Tez Yöneticisi: : Doç.Dr.Mukadder ORHAN SUNGURDr.Azad SULTANOV  05.09.2018


“Yüksek Riskli Operasyonlarda Sanral Venöz CO2 Farkı Postoperatif Komplikasyonları Öngörmede Etkin midir?”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN

Dr.Lerzan Nihat REDZHEB  05.10.2018


“ Torasik cerrahi hastalarında nörokognitif fonksiyon değişikliklerinin serebral oksimetri ile ilişkisinin değerlendirilmesi”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Zerrin SUNGUR
Dr.Deniz Ayber BENK  16.10.2018


“ Kraniosinostozis Cerrahisinde  Postoperatif Hemodinamik ve Metabolik Sorunların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Bilge ŞENCAN   18.01.2017


“%20 Mannitol ve % 3 NACL Sıvılarının Koagülasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin in Vitro Ortamda Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Şükrü ONBAŞI    08.02.2017


“Diabetik Olan ve Olmayan Hastalarda Ultrason ve Nörostimülatör Eşliğinde Uygulanan Aksiller Brakial Pleksus Blok Sonuçlarının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRUL


Dr.Oğuzhan ALTIPARMAK    14.02.2017


“ Beyin Cerrahisi Hastalarında Anestezi İndüksiyonu Sonrası Hipotansiyonu Nabız Basıncı Değişikliği ve Kilo Kaybı Yüzdesiyle Öngörmek: Prospektif,Gözlemsel Kör Çalışma”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCI


Dr.Ömür AKSOY GÖKKAYA       22.03.2017


“ Hasta Nüfusumuzda Gebelik ve Obezitenin Spinal anestezi Üzerine Etkilerinin Araştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Mukadder ORHAN SUNGUR


Dr.Orkhan MAMMADOV  25.04.2017


“ Radikal Sistektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Genel Anestezi ile Kombine Genel/Epidural Anestezinin Serum IL,1β, TNF-α, IFN –γ Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRUL


Dr. İsmail KÜLTİGİN AKÇALI      13.06.2017


Yüksek  Riskli  Cerrahi  Hastalarının  Postoperatif  Yoğun  Bakıma  Alınma Kriterlerinin

Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCI


Dr.Sahika BOLSOY DEV ECİ 20.09.2017


“Postür Değişikliklerinin Gebelerde Nöroaksiyel Blok Uygulaması Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Mukadder ORHAN SUNGURDr.Emre Sertaç BİNGÜL 21.11.2017


“Ciddi Sepsis ve Septik Şokta Kalp Hızı Kontrolünün Doku Oksijenizasyonu ve İnotropik İhtiyacı Üzerine Etkisi”Tez Yöneticisi:Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Volkan DEMİRDÖĞEN  20.12.2017


“Batın Ameliyatı Geçiren Hastalarda Çeşitli Açma Manevralarının (Recruitment Manevrası) Ventilasyon Parametrelerine Etkisi”Tez Yöneticisi:Prof.Dr.Tülay Özkan SEYHANDr.Zahide Nur ŞAM 11.12.2017


“Major Abdominal Cerrahi Yapılan İntraoperatif İdame Sıvısı Olarak İzotonik ve Dengeli Sıvı (İsolyte S) Kullanımının Elektrolit Dengesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi”Tez Yöneticisi:Doç.Dr.A.Kemalettin KOLTKADr.Muhammed Erdem BAYAZIT      11.01.2016


“Turp Operasyonlarında  Monopolar  ve Bipolar Yöntemin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr.Emine ÖZKAN ( YİTGİN )    26.02.2016


“Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Bulantı Kusma Nedeniyle Kullandığımız Ondansetronun Titreme  ve Hemodinami Üzerine Etkisi Üzerine Etkisi


Tez Yöneticisi:Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRU
Dr.Esra SAKA   10.03.2016


Alt Extremite Amputasyonu Sonrası Kronik  Ağrı İndidansı ve Perioperatif  Analjezi Yöntemler ile İlişkisi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Zerrin SUNGURDr. Ezgi CEMALLER      10.05.2016


Gebelerde intratekal morfinin hiperbarik ve izobarik bupivakain ile yapılan spinal anestezi üzerine etkisi”,


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Mukadder ORHAN SUNGURDr. Halil ÇETİNGÖK      17.05.2016Dr. Murathan YAZICI     12.07.2016


Koroner stentli hastalarda kalp dışı cerrahide perioperatif kanama stent ettik trombozu riskinin değerlendirilmesi” 


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr. Nihan YAMAN           06.09.2016


Anevrizmal subaraknoid kanama geçiren hastalarda Tedavi süresince Gelişen Hemodinamik değişiklerin kliniğe etkilerinin araştırılması: prospektif gözlemsel çalışma “


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCIDr. Emine UZUNDERE     19.09.2016


Univent bloker ile akciğer izolasyonunun Süre A.Ş. niteliğinin değerlendirilmesi “


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Kemalettin KOLTKADr. Semiha EREN              20.09.2016


Meme kanseri hastalarında mastektomi sonrası kronik ağrı insidansı ve hayat kalitesi üzerine etkileri  “


Tez Yöneticisi:Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRUDr. Aylin TETİK               28.09.2016


“İntrakranyal tümor cerrahisi sırasında kafa içi basıncını düşürmek için kullanılan farklı   hipertonik sıvıların etkinliğinin değerlendirilmesi prospektif randomize tek kör çalışma”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Gamze TANIRGAN ÇABAKLI           06.12.2016


“Subaraknoid Kanama Geçiren Hastalarda Uzun Dönemde Nörokognitif Fonksiyonların Araştırılması : Prospektif Gözlemsel Çalışma”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.i.Özkan AKINCIDr.Ayşe Gülşah ATASEVER   22.12.2016


“Anesteziyoloji  ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Hastaların Gastrointestinal Sistem (GİS) Disfonksiyonunun Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Nur CANBOLAT               05.02.2015“ Alt Ekstremite Artroplastilerinde Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Postoperatif Ağrı Arasındaki İlişki”Tez Yöneticisi: Yard.Doç.Dr.Süleyman A. KÜÇÜKAYDr.Aslıhan TUĞ       31.03.2015     (Algoloji Yandal)
Dr.Pelin AĞIRGÖL               04.06.2015“Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenlerinin Tanısında MiniBAL yöntemi ile Bronkoskopinin Karşılaştırılması ”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN


Dr.Ebru ONUK               26.06.2015“Pediatrik Olgularda Klasik Formüllerle Hesaplanan Endotrakeal  Tüp Çapı ve Derinliğinin Türk Populasyona Uygunluğu ”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRUL
Dr.İzzet Deniz AYTAN               13.08.2015Yoğun Bakım Servisinde, Non-invazif Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Retrospektif Olarak DeğerlendirilmesiTez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Ararso Kedir JİMA               29.09.2015“Nörocerrahi Hastalarında Postoperatif sodyum  denge bozukluğunun  görülme  sıklığı ”Tez Yöneticisi:Prof.Dr.İ.Özkan AKINCI
Dr.Işıl KESİMCİ                      10.12.2015


“Timektomim Uygulanan Miyasteni Gravisli Pediartik Olgularda Akciğer İzolasyon Yöntemleri ve Postoperatif Analjezi Seçenekleri”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Zerrin SUNGURDr.Ayhan KAYDU 15.03.2014


“Yoğun Bakım Ünitesindeki Mekanik Vrmtilasyon Desteği  Alan Hastalarda  Arterial Oksijen Basıncı ile Mortalite Arasındaki İlişki”Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Elif (MARANGOZ) ÖZKİLİTÇİ  09.05.2013


“Siyatik Sinir Bloğu Yapılan Sıçanlarda Magnezyumun Lokal Anestezikler Üzerine Etkisi”


Tez Yöneticisi: Y.Doç.Dr.Süleyman A.KÜÇÜKAY


Dr.Serkan ÜNSAL 15.05.2014


“Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Uygulanan Kontrollü Hipotansiyonun Serebral Oksijenasyona Etkisi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr. Emil GASİMOV 16.08.2014


“Yoğun Bakım ve Major Cerrahi Hastalarında Transfüzyona Bağlı Kan Gazı Değişiklikleri”Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr. Saadet İpek EDİPOĞLU 27.08.2014


  “İstanbul Tıp Fakültesinde Gerçekleştirilen Hastane İçi Kardiyopulmoner Resüsitasyonların  Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Kamil PEMBECİ


Dr.Güray DEDEBEK  09.02.2014


“Aksiller Yaklaşımla Yapılan Brakial  Pleksus Blokajında Sinir Stimulatör Yöntemi İle USG Eşliğinde Uygulanan Sinir Stimulatör Yönteminin Karşılaştırılması ”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr.Fatma DEMİRCAN  22.10.2014


“Histerektomi vakalarında preoperatif anksiyetenin postoperatif ajitasyon ve ilk analjezik tüketimine etkisi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN


Dr.Tuğçe (KUŞKU) YENİOCAK    28.02.2014


“2004- 2012 Yılları Arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde Septik Şokta Kortikoseroit Tedavisinin Deliryum Gelişimine Etkisi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN


Dr.Elif CAYMAZ 06.03.2014


“Laparoskopik Kolon Cerrahisi Vakalarında Obez ve Non Obez Hastalarda Hiperkoagülabilite

  Durumunu Belirlemede Rotasyonel Tromboelastografinin Rölü”


Tez Yöneticisi: Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRU


Dr.Semra KÜÇÜKGÖNCÜ  07.03.2014


“ Geniş Akciğer Rezeksiyonlarında Sıvı Yönetiminde Kristalloid ve Kollod  Solüsyonların   

   Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Elif (ÇIRAKOĞLU) MARAZGOZ  10.,03.2014“Major Abdominopelvik Cerrahide Hemodinamik İzlen: Standart ve Hedefe Yönelik Tekniklerin Hasta Prognozuna Etkisi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr. Ebru EMRE DEMİREL  11.03.2014


“Laparoskopik abdominal Cerrahi operasyonlarında TIVA ve inhalasyon anestezisinin hafıza üzerine  etkilerinin karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Zerrin SUNGUR ÜLKE


Dr.İpek KUSEYRİOĞLU  30.04.2014


“ Tek Akciğer Anestezisinde Torakal Epidural Analjezinin Sitokin Yanıtı Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi: N.Mert ŞENTÜRK


Dr.İşbara Alp ENİŞTE 07.05.2014


“Anestezi Yönteminin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Ngal ve Kreatinin Düzeyi ile Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr. Volkan ANAKLI  08.05.2014


“Yoğun Bakımda Akut Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Sıvı+Diüretik Tedavisinin Kreatinin Düzeyine Etkisi araştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN


Dr. Burcu (MERT) BAŞARAN 09.05.2014


“ Elektif Sezeryan Operasyonu Sonrası Gelişen Kronik Ağrının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Cenk ŞAHAN  12.05.2014


 “İleri yaş hastalarda koroner baypas cerrahisi esnasındaki serebral oksijen değişikliklerinin postoperatif kognitif disfonksiyona etkilerinin araştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Zerrin SUNGUR ÜLKEDr.Sünkar KAYA  13.05.2014


  “Ameliyathane Dışı Endovasküler Girişimlerde Anestezi Yönetimi ve Klinik Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Zerrin SUNGUER ÜLKE


Dr.İlahe EYVAZOVA   12.09.2014


“Transversus Abdominis Planı ve Pektus Kılıfı Bloğunda Deneyimin Ponksiyon Başarısına Etkisinin Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Gül YÜKSEL           08.09.2014


“Üst Ekstremite Bloklarında Görülen Komplikasyonlar”


Tez Yöneticisi: Yard.Doç.Dr.Süleyman Arif KÜÇÜKAY


Dr.Filiz TÜZÜNER             16.09.2014


“Alt Ekstremite Cerrahisinde Ultrasonografi Eşliğinde Kombine Femoral Siyatik Bolk Uygulamalarımız”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.A.Kemalettin KOLTKA
Dr.Mesut YORNUK  14.10.2014


“Elektif Minimal İnvaziv Akciğer Rezeksiyonlarında Kronik Ağrının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Nüzmet ŞENTÜRKDr.Irmak Fatoş (AYDIN) KORKMAZ    12.11.2014“Yoğun Bakımda Non Verbal Ağrı Skalası ile Davranış Ağrı Skalasının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Gül KÖKNEL TALUDr.Gülin HAROĞLU ORÇUN        13.11.2014


Distal Üst Ekstremite Operasyonlarına Uygulanan Rejyonel İntravenöz Anestezide Lidokain ile Lidokain+ Magnezyun Kombinasyonunun Karşılaştırılması”Tez Yöneticisi: Yard.Doç.Dr.Süleyman A. KÜÇÜKAYDr.Ömür GÜLER   05.03.2013


“Selim  ve Malign  Tiroid  Hastalıklarında Tiroidektomi Öncesi Anksiyetenin değerlendirilmesi: STAI-State,APAIS ve  Smiley VAS Skorlarının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN


Dr.Gülay KIR 06.03.2013


Kalça Kırığı Hastalarında Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.Miray KILIÇ  20.01.2012


Abdominal Histerektomilerde Postoperatif Analjezide Subfasyal ve Epidural  

   Kateterlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması


Tez Yönetici:   Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN   


Dr.Erman ALTUNTAŞ  03.02.2012


Sıvı Yöntemi ve Hipoterminin Peroperatif Metabolik Asidoz Üzerine Etkileri Araştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.L.Telci

Dr.Aynura TUNALI  ( Ainura AİDARBEK KYZY) 27.03.2012


“Lomber Disk Cerrahisi Sırasında Pron Pozisyon ile Cerrahi Kanamaya  

    Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Selçuk DAŞCİ 13.04.2012


“Karaciğer Yetmezliklerinde Uygulanan Medikal Tedavileri ile Extracorporoel Karaciğer    

  Destek Sistemlerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr. Ceren KAMAR  18.04.2012


“Farklı Yoğun Bakım Hasta Gruplarında Böbrek Yetmezliği Gelişme Olasılığının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.İ.Özkan AKINCI

 


Dr.Bünyamin KARASU 19.04.2012


“Ortopedik Karaciğer Transplantasyonunda İntraoperatif  Hemodinamik Takipte “Pulse Konturu” Analizinin Yeri”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Erhan GÖKÇEK 20.04.2012


“ Farklı İnhalasyon Ajanlarının İntrakraniyal Kitle Cerrahisi Sonrası Erkan Derlenme ve Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.İ.Özkan AKINCIDr. Umut ACAR  30.04.2012


“ Şişman Kadın Hastalarda Gerçek Beden Ağırlığına Göre ve İdeal Beden Ağırlığına göre Uygulanan Atraküryumun Farmakodinamik Etkileri”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCI


Dr.Cemil KANBEROĞLU 14.06.2012


“Spinal Anestezi Alacak  Gebelerde  Preoperatif ve Peroperatif  Preoksijenizasyon Çalışması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN


Dr.Duran ÖZDEMİR 31.05.2012


“Yoğun Bakımda Yatan  Hasta Yakınlarının Memnuniyeti ”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Lütfi TELCİ


Dr.Eyüp Sabri AKAGÜNDÜZ 15.06.2012


“Hastaların anestezist, anestezi uygulamaları ve yapılacak cerrahi operasyon hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: DoçTülay ÖZKAN SEYHANDr.Hüseyin Numan.ÇOBAN 22.06.2012


“İstanbul Tıp Fakültesinde Gerçekleştirilen Hastane içi Hasta Transportlarının Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.L.TelciDr.Pınar KURNAZ 28.06.2012


“Koroner Baypas Cerrahisinde Sıkı ve Liberal Glukoz Kontrolünün Postoperatif Kognitif  Fonksiyon  Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Gökalp GÜNDOĞDU  29.06.2012


“ Elektif Sezeryan Operasyonlarında Farkındalık ve Örtük Bellk Oluşumu ”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Sebiha GEZGİNER  07.06.2012


“İntraperitoneal Analjezi Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Y.Doç.Dr.H.Ayşen YAVRUDr.İpek (KOKULU) BATMAN 24.08.2012


“Laparaskopik kolesistektomilerde ultrasonografi eşliğinde preemptif uygulanan transversus abdominis plane (TAP) bloğunun perioperatif dönemde opioid  ihtiyacına etkisi”Tez Yöneticisi:Prof.Dr.K.Mehmet TUĞRULDr. Zafer GÖKKAYA 28.09.2012


“ Ortopedik Pediatrik Karaciğer Transplantasyonunda İntraoperatif Hemodinamik Takipte Puls Konturu  Analizinin Yeri”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Aydoğan AKIN 16.06.2011


“2 -12 yaş arasındaki çocuk hastalarda farklı ajanlar ile yapılan premedikasyonların etkilerinin karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: K.Mehmet TUĞRULDr.Fadıl AS HAVAS 15.06.2011


Elektif Sezayen Operasyonlarda Genel ve Spinal Anestezinin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN


Dr.Cemal BEKTAŞ 06.09.2011


“Postoperatif Yoğun Bakım Takibi Gerektiren Kolon Rezeksiyonu Hastalarında Opetarif Prognoza Etkisi (Retrospektif analiz)”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Serhat KONAR 14.10.2011


“Uyanma Odasında Görülen Erken Postoperatif Problemler ve Hasta Yönetimi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr. Hakan PARLAK 20.10.2011


“Antiepileptik Tedavinin (Fenitoin ve Karbamazepin) Atraküryum Etki Süresinde Oluşturduğu Değişikliklerin Araştırması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Ümran YAKICI 16.12.2011


“IV Enjeksiyon Hızına Göre Öksürük Oluşum İnsidansı”


Tez Yönetici:   Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN   Dr.Hicran GÜNDOĞDU  2011


“Farklı Lavaj Metotlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşturmadaki Etkilerinin Araştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.İ.Özkan AKINCIDr.Sevda DİZİ    


“Torakoskopik Akciğer Rezeksiyonlarında Preemptif Analjezinin Solunum Fonksiyon Testine Etkileri”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCI


Dr.Ahmet Okyay ÖZSOY    


“Elektro Konvülsif Terapide Oluşan Akciğer Problemlarini sağaltımında atropin ve aminofilin kullanımının etkileri”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.İ.Özkan AKINCI
Dr.Duygu Emine GÜDÜK


“Çocuklarda Premedikasyon amacı ile Kullanılan Oral Ketamin ve Oral Midazolam’ın Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Mehmet TUĞRUL


Dr.Demet ALTUN


“ Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Nedeniyle Uygulanan Sedasyonun Etkinliği ve Güvenliği


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCI


Dr.Erhan AŞKIN


“TAH-BSO yapılan erişkin vakalarda preoperatif dönemde oral yoldan verilen parasetamol ve parasetamol +tramodol karışımının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Süleyman ÖZYALÇINDr.İlkay KISA  


“İntraperitoneal ve Retroperitoneal iki farklı yömtem kullanılarak yapılan laparoskopik nefrektomilerin preop- perop-postop hemodinamik ve solunumsal parametrelerin karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Mehmet TUĞRUL


Dr.Zümrüt Ela ARSLAN  


“Yoğun Bakım Hastalarında Magnezyum Düzeylerinin Delirium Gelişmesi Üzerine Olan Etkisi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Figen ESENDr.Nükhet SİVRİKOZ


“ Kalça ve Diz Artroplastisinde İntrovenöz uygulanan dexketprofen ve lornoksikamın analjezik etkinliği ve postoperatif morfin tüketimi üzerine Etkisinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Süleyman ÖZYALÇIN


Dr.Yılmaz YENİGÜN


“Ön Kol Cerrahisinde İnfraklavikular ve ve Korakoid Yaklaşımların Başarılarının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Oya GÖKALP ÜNSAL 2010


“Sepsiste Yüksek Dozda Uygulanan Parenteral Glutamin + N-Asetil Sisteinin Total Antioksidan Kapasitesi ve Organ Fonksiyonları Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Lütfi TELCİ

Dr. Sevil BAYLAN


“Recruitment Manevrası Sırasında İnflasyon Süresinin Akciğerlerden Bakteriyel Translokasyona Etkisi ”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN


Dr. Çiğdem SELEK


“ Mekanik Ventilasyondan Weaning’de T-Parçası ile ATC’nin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:D0ç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Sezer YAKUPOĞLU


“Magnezyum Sülfatın Postanestezik Titreme Üzerine Etkileri ”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Lütfi TELCİDr.Bahadır Hakan OĞUZ


“Kostik Özofajitli Çocuklarda Magnezyumun Peroperatif  Komplikasyonlara Etkisi”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr. Nahideh Mogangard


“ Myastenia Gravisli Hastalarda Yoğun Bakımda Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Hamid AHMEDİ


“Atroskopilerde Premedikasyon amacı ile Uygulanan Midazolam ve Fentanyl+DHB’nin Stres Parametreleri Üzerine Etkileri”Tez Yöneticisi:Prof.Dr.Mehmet TUĞRULDr.Hande Simten DEMİREL ÇİTCİ


“Preoksijenasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması”Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCIDr.Dilek GENÇEL KAYA


Akut Böbrek Hastalıklarında Erken Tanı Göstergeleri”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Taner LAMA


Son üç yıl içinde yoğun bakımda yatan hastalarda solunum yollarında gram pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda vankomisin, teikoplanin ve linezoid antibiyotiklerinin etkinliğinin retrospektif olarak karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Uğur TUNALI  


Pediatrik Cerrahide laringospazm insidansı ve postoperatif analjezi yöntemi ile ilişkisi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN


Dr.Ece GÜRESTE  


“Ortopedik Girişimlerde Preemptif İntravenöz Deksketoprofenin Analjezi Etkinliğinin Araştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.N.Süleyman ÖZYALÇINDr.Nurcan KIZILCIK SANCAR     2009


“Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan ‘Weaning’ Modeli Olarak Basınç Destekli (Pressure Support) ve Volüm Destekli ( Volüm Support) Ventilasyon Modellerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi :Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Türker ŞENGÜL


“ Reküronyum Öncesi Atropin Uygulamasının Möromuskiler Blok Başlangıç Süresi Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Ali Emre ÇAMCIDr.Berna DAĞALP


“Alt Batın Operasyonlarında İntravenöz Parasetamolün Preemptif Analjezik Etkisi ve Postoperatif Ağrı Tedavisinde Opioid Gereksinimini Azaltıcı Etkisinin Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.Erhan ÖZDEN


“ Çocuklarda Farklı Ajanlar ile Yapılan Premedikasyonların Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRK
Dr.Olgaç BEZEN


“ Preeklampik Gebelerde İ.V. Magnezyum Sülfat Tedavisinin Spinal Anestezi Süresine Etkisi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Behiye DOĞRUEL


“ Nöroanestezide Hızlı İndüksiyon Dozunda Uygulanan Rokuronyum’un Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.İbrahim Özkan AKINCIDr.Aylin ÇİMET AYYILDIZ


“ Miyastenis Gravis Hastalarının Torakoskopik Cerrahisinde Anestezi Yöntemi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRK


Dr.Z. Tuğçe  (ERDEM) SARIKAYA


“ Ortopedik Cerrhilerden Sonra Uygulanan Hasta Kontrollü Analjezi Protokollerimizin (HKA) Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr. H. Didem (AKPİR) SOYDAN


“Yoğun Bakımda Rıfle Sınıflaması ve Sepsis İle İlişkisi”


Tez Yöneticisi :Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr. Murat BAĞCI


“Kritik Hastalarda Anemi ve Kan Transfüzyonlarının Değerlendirilimesi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Perihan ERGİN ÖZCANDr.Mustafa Emre KAVLAK


“Periferik Vasküler Cerrahide Lumbal Epidural Anesteziye Kombine Edilen Deksmedetomidin Sedasyonunun Miyokard İskemisi Üzerine Olan Etkileri”


Tez Yöneticisi Perf.Dr.A.Emre ÇAMCI
Dr.Evrim BOZDEMİR


“Post Dural Baş Ağrısı ve Tedavi Deneyimimiz”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHANDr.Reyhan ŞAHİN


“Ace İnhibitörü veya Anjiotensin Reseptör Antagonisti Kullanan Hipertansif Hastalarda Anestezi İndüksiyonu: Üç Farklı Ajanın Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCI


Dr.Birsen KÖSE


“Tek Akciğer Ventilasyonunda Düşük Tidal Volüm Uygulamasının Oksijenizasyon ve Solunum Parametrelerine Etkileri”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Göknur (CAN) SÖYLEMEZ


“Erişkinlerde Epizodik Gerilim Tipi Başağrısı Tedavisinde, Hızlı Etkili Lornoksikamın Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü Etkililik Çalışması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Gül KÖKNEL TALUDr.Altan BAYAR


“Uzayan Pnömoperitonyumlarda Dolaşımsal –Solunumsal Değişiklikler”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.A.Emre ÇAMCI
Dr. Ayşen YILMAZ


“ Diz Artroskopilerinde İntraartiküler Uygulanan Magnezyum, Levobupikavain ve Plasebonun Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Gül KÖKNEL TALU 

Dr.Kudret PARPAR     2008


“Elektif Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anestezi Uygulanmış Gebelerde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Tülay ÖZKAN SEYHAN


Dr.Ayşegül KARABAY


“Laparoskopik Cerrahide İntraabdominal C02 İnsuflasyonunun Veno-Arteryel C02 Farkı (APC02) Kan Gazları ve ETC02’e Etkisi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Lütfi TELCİ

Dr.Günseli SAĞLAM


İleri Yaş Grubu Hastalardanel ve Epidural Anestezi ile Yalnızca Genel Anestezi Uygulamalarının Nörokognitif Fonksiyonlara Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr. Sema KAYACAN


“Lombotomi Pozisyonunda Operasyon Geçirecek Üroloji Vakalarında Postoperatif Akut ve Kronik Ağrı Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr. Nihat KORAP


“Deneysel Olarak Oluşturulan İnflamasyon Modellerinde Pregabalinin Etkinliğinin Araştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇIN


Dr.Ahmet BAŞEL


“ Akut Respiratuar Distres Sendromlu Hastalarda Optimal Pozitif End-Ekspiratuar Basınç ve Pron Pozisyonun Oksijenizasyon Yanıt Sürelerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Vugar ABDÜLKERİMOV   


“ Diz Artroskopilerinde Farklı Anestezi Yöntemlerinin Perioperatif  Hemodinami ve Taburcu Olma Sürelerine Etkisi”


Tez Yöneticisi: Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Özlem DİNÇER


“ Septik Şokta Sıkı Kan Şekeri Rejiminin Klinik Sonuçlara Etkisi ve İnsilünin Vazopressörlerle  Etkileşimi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Figen ESEN


Dr.Serap AKTAŞ


“Öngörülen ve Öngörülmeyen Zor Entübasyon Olgularının İncelenmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Mehmet TUĞRULDr.Nilüfer N.HAKER ŞENBECERİR   2007


“Topikal Katarakt Cerrahisinde Farklı İntravenöz İlaç Uygulamalarının Anestezi Kalitesi, IOP, Operasyon Konforu, Hemodimamik Stabiliteye Etkisi ve BIS Monitorizasyonu ile Karşılşatırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Mehmet İlke BÜGET     2006


“Deksmedetomidinin Trakotomilerde İntrapulmoner Şant Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Tülay ÖZTORNACI    


“Skolyoz Cerrahisinde Kontrollü Hipotansiyon Oluştrumada Esmodol ve Sofyum Nitroprussid’in Karşılaştırılması”

Tez Yöneticisi :Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRK


Dr.Aylin EKER


“Gebelerde Spinal Anestezi Öncesi Verilen Farklı Sıvı ve Efedrin Kombinasyonlarının Hipotansiyon Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRULDr.Melek BATMAZ


“Omuz Cerrahisinde Farklı Postoperatif Analjezi Uygulamalarının Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Hasan Cem GÜNEYLİ


“Kombine Spinal Epidural Doğum Analjezisinde İntratekal fentanil ile Fentanil/Bupivakain Kombinasyonunun etkinliğinin Karşılaştıtılması”


Tez Yöneticisi:Prof.Dr.Mehmet TUĞRUL
Dr.İlkay BAŞKAN


“Toratomilerde Torakal Epidural Preemptif Analjezi Kombine Anestezi ve Genel Anestezi Postoperatif Torakal Analjezinin Postoperatif Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi:Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRKDr.Nilüfer (KOÇ) ÇELTİK     2005


“ Klinik Serebral Vazospazının Tedaviisnde Hipertansiyon-Hipervolemi Uygulamasının Santral Venöz Basınç ve Pulse Counter Cardiac Ouput’ ölçüm Metodları ile Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi :  Prof.Dr.Figen ESENDr.MAnıl SÜZER


“ Açık Kakp Cerrahisinde Priming Solüsyonunda Hipertonik Salin Kullanımı ve Ekstravasküler Akciğer Sıvısına Etkisinin Pulse Contour Yöntemi ile Ölçümüé


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCIDr.Meltem (CENGİZ) EREN


“Cerrahi Diz Artroskopilerinde İntraartiküler Olarak Verilen Plasebo, Lornoksikam ve Bupivakinin Postoperatif Ağrı Kontrolünde Etkinliğin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇINDr.Sevdinaz RASİMOĞLU


“Epidural Doğum Analjezisinde Ropivakain /Fentanil ile Bupivakain /Fentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.N.Mert ŞENTÜRK


Dr.Rukiye (EKENLER) BALSAK


İnguinal Operasyon Geçiren Pediatrik Vakalarda Kaudal Yoldan Uygulanan Rapivakain ile İntravenöz  Düşük Doz Ketaminin Preemptif Aneljezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇINDr.Hasan FISTIKÇI


“T Parçası ile Yapılan Weaning Denemelerinin Sonuçlarının Prospektif Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Elvan ULUDAĞ


“ Alt Batın Minör Cerrahisinde İzobarik Ropivakain ile İzobarik Bupivakainin Spinal Anestezi Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇIN


Dr.M.Şener YILDIRIM


 “Ventrikülostomi Kateterine Bağlı Gelişen Beyin Omurilik Sıvısı İnfeksiyonlarını

Tanımlamada Yeni bir Parametre Olarak Beyin Omurilik Sıvısı Prokalsitonin Değeri ”

Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Figen ESEN

Dr.Aykut AYYILDIZ


“İntraabdominal Basınç Artışının Mekanik Ventilasyon İlişkili Akciğer Hasarı Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Bülent GÜÇYETMEZ       2004


“Lombotomi Pozisyonundaki Operasyonlarda Torakal Epidural Anestezi/Analjezinin Anestezi İhtiyacı , Postoperatif Ağrı ve Solunum Fonksiyon Testlsri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Tuğrul DENKELDr.Umut KARTAL


“Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi İndüksiyonu: Sevofluran ile Ketamin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCIDr.Necmiye AY


“ Minör Cerrahi Operasyonlarından Sonra Erken Dönem Postoperatif Ağrı Kontrolünde Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemiyle Tramadol ve Metamizolün Etkinlik ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRUL


Dr.Emad ABDOU


“ Alt Karın Cerrahisi Sonrası Hasta Kontrollü Epidural Analjezide ile Ropivakainin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCI


Dr.Filiz (KETENCİ) SELÇUKĞOLU


“ Toraks Travmalı Hastalarda Patient Controlled Analgesia (PCA) Uygulanması ile Morfin ve Tramadolün Karşılaştıtılması”

Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRUL

Dr.Canan (ATEŞ) GÜRLEYİĞ


“ Skolyoz Cerrahisinde Anestezi İdamesi için Kullanılan Desfluran ve Propofolün Wake up Testi Süresi ve Derleme Üzerine Etkilerinin Karşılaşrırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇINDr.F.Elif KORKMAZ GÜLEK


“Santral Rejyonel Bloklarda Görülen Komplikasyonların Uygulayıcının Deneyimi ve Hasta Özellikleri ile İlişkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇINDr.Aylin ÜREDİ OGAN


“ Batın İçi Sepsiste Metilprednizolonun Kan-Beyin Bariyeri Geçirgenlik Artışı ve Nörolojik Değerlendirme Üzerine Etkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Eser TURAN


“ Kardiyopulmoner  Resusitasyon Uygulamalarının Güncel Standartlara ve Algoritmalara Uygunluğunun Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Kamil PEMBECİ


Dr.Şaban Selçuk DİNÇER


“ Preoperatif Olarak Uygulanan Piroksikam  ß- Siklodekstrinin Farklı Dozlarının Postoperatif  Analjezi  Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇINDr.İbrahim DİKMEN


“ Alt Ekstremite Vasküler Cerrahisinde Epidural Anstezide Ropivakain ve Bupivakainin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCIDr.Deniz (GÜNEŞ) ATMACA   2003


“ Akut ve Kronik Ağrı Modellerinde İmidazolin Reseptörleri ve Nitriderjik Sistem İlişkileri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇIN


Dr.Ferdi MENDA


“ İntramüsküler Yoldan Uygulanan Lidokain ve Bupivakainin Propofolün ve İdema Dozu Üzerine Etkisinin Bispektral İndeks ile İncelenmesi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.Ayman ALDARSANİ


“ Denel Anestezi Altındaki Hastalarda Farklı Pozisyonlarda Santral ve Periferik Venöz Basınç İlişkisi”


Tez Yöneticisi :  Prof.Dr.Mehmet TUĞRULDr.Yüksel ELA


“ Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Analjezi İntraabdomial Morfin, Tramadol ve Bupivakain!in Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCIDr.Vildan ERSÖZ


“ Diffüz Kafa Travmasında Magnezyunun Kan-beyin bariyerine ve Beyin ödemine olan Etkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Ayşe (EKİM) ERTÜRER


“Deneysel Batın İçi Sepsis Modelinde Magnezyum Kan Beyin Bariyeri Geçirgenliği ve Beyin Ödemi Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Yasemin ÇELENK


“ Günübirlik Atroskopik Cerrahisinde Remifentanil İnfüzyon Eşliğinde Kullanılan Desfluran Hemodinami ve Derleme Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCIDr.Nursel DİBEKOĞLU


TİVA uygulanan Hastalarda Düşük Doz MgS04’ın Cerrahi Stres Yanıta Etkisinin Değerlendirilmesi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESEN


Dr.Ahmet DİLEK


“ Tek Akciğer Ventilasyonunda Basınç Kontrollü Ventilasyon ve PEEP Uygulamasının Etkisi”

Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCI

Dr.Evren ŞENTÜRK


“ Ventilasyon İlişkili Akciğer Hasarında Hiperkarbinin Koruyucu Rolü”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Mukadder ORHAN


“ Ventilasyon Ortaklığı Gösteren Tek Taraflı Akciğer Hasarı Modelinde Koruyucu Ventilasyon Stratejilerinin Rolü”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Muhammed Ali Reza ALİPOUR  2002


“Jinekolojik Operasyonlar Sonrası Gelişen Bulantı ve Kusmanın Proflaksisinde Metoklopramid, Droperidol ve Ondansetronun Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Emre ÇAMCIDr.A.Aytekin AKTAN      


“ Günübirlik  Atroskopi Cerrahisinde Remifentanil ve Alfentanilin Hemodinami ve Derleme Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.Sabiha CENGİZ


“ IV Magnezyum Sülfat Kullanarak Çocuklarda Laringo-Bronkospazmı Önlrmrk Mümkün Olabilir mi?


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Lütfi TELCİDr. Nilgün YÜCESOY


“Histerektomi Operasyonlarında Total İntravenöz Anestezi


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.İdil GÜRALP


“ Ağır Sepsis Hastalıklarında Pentaglobin  Tedavisinin Prognoz Üzerine Etkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Gülden GÜLER


“Perioperatif Magnezyum Sülfat Uygulamasının Hipnotik , Analjezik , Nondepolarizan Kas Gevşetici ilaçların Kullanım Miktarına Etkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRUL


Dr.Ünsal Arif TURAN


“Omuz Cerrahisinde İnterskalen Blok ve Post-operatif  Analjezi Uygulamaları”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇIN

Dr.Engin ERTÜRK


“Diz Artropilerinde İntraartiküler Olarak Verilen Tenoksikam ve Bapivakainin Postoperatif Ağrı Kontrolünde Etkinliğinin Karşılaştıtılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRULDr.Murat İSMAİLOV


“ Yoğun Bakım Hastalarında Uygulanan İmmünonutrisyonun Nazokomiyal Enfeksiyon Gelişimine ve Klinik Sonuca Etkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Fatma ÜLGER


“ Kantitatif Sensoryal Testlerin Nöropatik Ağrıdaki Yeri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Süleyman ÖZYALÇINDr.Zerrin EMANET


“ Subaraknoid Kanamada Kan-Beyin Bariyeri Disfonksiyonuna Magnezyumun Etkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Murat SUBAŞI


“ Karotis Endarterektomilerde Genel ve Serebral Epidural Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRULDr.Zerrin SUNGUR        2001      


“ Genel ve Epidural – Genel Anestezi Kombinasyonunun stres yanıtı üzerine Etkilerinin karşılaştırılması “


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRULDr.İsmail DEMİREL   


“ Kafa Travmalı Hastalarda Nütrisyonel Desteğinin Sağlanmasında Farklı Beslenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Javit Norouzi SANİ


“Yoğun bakımda Nozokomiyal Pnömonilerin son üç yıllık Retrospektif Taranması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Oğuz ÖZKANLI


“ Akciğer Bakteri Translokasyonu Yeniden Kazandırma Manevrası ile Etiklenir mi?”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Sibel (İNCE) ERDAMAR


“ Recruitment Manevrasının Primer ve Skonder ARDS’de Ventilasyon Parametreleri ve Oksijenizasyon Üzerine Etkileri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Siban ŞEMİEOĞLU


“ Çocukların İnguinal ve Perineal Operasyonlarında Kaudal Epidural Bloğun Preemptif Etkileri”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.H.Korkut ATALAN


“ Mekanik Ventilasyon İlişkili Akciğer Hasarında Yeniden Kazandırma Manevrası İçeren Ventilasyon Stretejisinin Rolü”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Ekrem SELÇUKOĞLU


“Kritik Hastalarda Postpilrik Beslenme ve Gastrik Beslenmenin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Mehmet ÇELİK


“Mekanik Ventilasyon İlişkili Akciğer Hasarında Hipotermi Ve Hiperterminin Rolü”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Nahit ÇAKARDr.Kemal BULUT  2000


“ Larengeal Maske Havayolu (LMA)’nın Yerleştilmesinde Atrakuryum ile Mivakuryumun Karşılaştırılması”


 Tez Yöneticisi :Prof.Dr.Kamil PEMBECİDr.Serdar ÇELEBİ


SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok Vakalarında Yeni bir Tanı, Takip ve Profnoz Kriteri: PROKALSİTONİN”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Figen ESENDr.Naime Ebru DEMİRÖRS


Koroner Arter Cerrahisinde Laktatlı Ringer ve Süksinile Jelatin Solüsyonlarıyla Priming Uygulamalarının Postopratif Pulmoner Fonksiyonlara Etkisi”


Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Mehmet TUĞRULjDr.Mehmet Ali SAYAN


Alt Ekstremite Ortopedi Cerrahisinde Tek Doz Spinal Anestezi ile Mikro Spinal Kateterle Yapılan Kontinü Spinal Anestezi Etkilerinin Karşılaştırılması”


Tez Yöneticisi : Doç.Dr.Süleyman ÖZYLAÇIN